حقوق ورودی خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ چگونه است؟

حقوق ورودی خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ خودرو بستگی به حجم موتور و نوع سوخت آن دارد.

حقوق ورودی بعضی از انواع خودروی سواری بنزینی به شرح زیر است:

  • خودروی بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد
  • خودروی بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد
  • خودروی بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد
  • خودروی بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد
  • خودروی بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد
  • خودروی بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد

 

 

 

 

در صورت هرگونه سوال و نظر با مجموعه نگار صنعت ماهان تماس حاصل فرمایید.

 

ح قوق ورو دی خو دروی سواری د. ر سال ۱۴۰۲ خو درو بس تگی به. حجم مو تور و نوع سوخت آن دارد. حقو ق ورو دی خود رو. ی سوا ری در سال ۱۴۰۲ خو درو . بست گی به حجم موت ور و نوع سو خت آن دارد. حقو ق ورو دی خود روی س اری در سال ۱۴ ۰۲ خو در و بس تگی به ح جم م وتور و نوع سوخ ت آن دا رد. حق وق ور ودی خود و ی سو اری در س ال ۱۴ ۰۲ خ ودرو ب س تگیو.  به حج م مو تور و نوع سو خت آن دارد. حقوق ورودی خود روی. سو اری در سال ۱۴۰۲ خودرو بستگی به حجم موتور و نوع سو خت آن دارد.

حق وق ورو دی خو روی سو اری در سال ۱۴۰ ۲ خو درو بست گی به حجم مو تور و نوع سو خت آن دارد. ح قوق ور ودی خود روی س واری در سال ۱۴۰۲ خود رو بست. گی به حج م م وتور و نوع سو خت آن دا رد. حق وق ور ودی خو دروی س واری در سال ۱۴ ۰۲ خودرو بست گی به حجم م وتور و نوع س وخت آن دارد.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 14 =